Співробітники ACA Bureau вирізняються високою направленістю на клієнтів та швидкістю реакції на наші запити.

Компанія проявила компетентність у вирішенні складних питань бухгалтерського обліку та оподаткування, кваліфікований підхід та допомогу в складанні зовнішньоекономічних контрактів та іншої документації.

А.П. Нагірняк, ТОВ "Мотортек Україна"

Відзначаємо високу підготовку, досвід і професіоналізм фахівців ACA Bureau, прагнення виконати роботу з максимальною якістю.

Уважне і тепле ставлення до клієнта, виконання роботи в строк дають нам можливість упевнено і стабільно почувати себе в питаннях бухгалтерської та податкової звітності по відношенню до банків, контрагентів, податкових органів, лізингових компаній.

Ю. В. Тютюнник, ТОВ "КЦР Україна"

Протягом 9 років співпраці компанія своєчасно і на високому рівні справляється з усією необхідною бухгалтерської роботою та фінансовою звітністю.

Ми можемо звернутися до фахівців у будь-який момент і отримати кваліфіковану допомогу не тільки в галузі бухгалтерії та міжнародних фінансів, а й у вирішенні будь-яких юридичних питань.

Ondrej Formanek, TTC MARCONI

Кадровий аутсорсинг

При формуваннi конкурентних переваг будь-якої компанiї дуже важливу роль вiдiграють кадри. При цьому нарахування заробітної плати персоналу не є стратегiчним завданням для будь-якого бiзнесу, будь вiн маленьким або великим.

Свiтовий досвiд доводить, що передача процесу розрахунку заробiтної плати на аутсорсинг дає бiльшi переваги для компанiй, а саме:

 • Економiю коштiв i часу спiвробiтникiв, витраченого на всi складнi й рутиннi розрахунки;
 • Вiдсутнiсть необхiдностi постiйного монiторингу трудового й податкового законодавства;
 • Вашi фахiвцi в областi керування людськими ресурсами зможуть сконцентрувати всi свої зусилля на вирiшеннi стратегiчних завдань бiзнесу, таких як розробка й впровадження систем мотивацiї персоналу, забезпечення процесiв його навчання й кар’єрного росту;
 • Повний контроль, прозорiсть i гарантовану конфiденцiйнiсть всiх процесiв , пов’язаних з розрахунками й виплатами заробiтної плати Ваших спiвробiтникiв.

Компанiя «ACA Bureau » пропонує:

 • комплексне ведення кадрового дiловодства;
 • розрахунок заробiтної плати штатних спiвробiтникiв i пiдрядникiв, розрахунок вiдповiдних податкiв по заробiтнiй платi;
 • розрахунок винагород по договорах цивiльно-правового характеру, укладеним з фiзичними особами;
 • розробка необхiдних трудових договорiв;
 • розрахунок оплати по листах тимчасової непрацездатностi, оплати вiдпусток, компенсацiй за невикористану вiдпустку при звiльненнi, вихiдних допомог й iнших компенсацiйних виплат, передбачених законодавством;
 • пiдготовка iндивiдуальних розрахункових листкiв;
 • пiдготовка платiжних документiв на виплату доходiв, а також перерахування податкiв i зборiв;
 • пiдготовка документiв для перерахування податкiв i зарплат при будь-якiй схемi розрахункiв зi спiвробiтниками;
 • пiдготовка всiх звiтiв для надання у фiскальнi органи;
 • представлення iнтересiв клiєнта в страхових фондах i податковiй iнспекцiї;
 • пiдготовка управлiнської звiтностi по заробiтнiй платi й податкам у необхiдному форматi;

Надання послуг по аутсорсингу розрахунку заробiтної плати може проводитися в зручному для Вашої компанiї форматi.